Esmaül Hüsna Anlamları

esmaul-husna-anlamlari

Esmaül Hüsna: Bizleri yaratan Allah’ın en güzel 99 ismidir. En güzel isimler ona aittir. Her birinin bir anlamı ve sıfatı vardır.

 • Allah:Kendinden başka ilah bulunmayan Cenabı Hakkın asıl adıdır.
 • Er-Rahman:Dünya üzerinde yarattığı bütün mahlukata merhamet eden
 • Er-Rahim:Ahirette kendine inananlara acıyan. merhamet edendir.
 • El-Melik:Mülkün ve kainatın tek sahibi
 • El-Kuddüs: Hiçbir noksanı olmayan ve her türlü takdise layık olan
 • Es-Selam:Her türlü tehlikeden selamete çıkaran. İnanan kullarına cenneti müjdeleyen
 • El-Mü’min:Güven veren, emin kılan, Koruyan , iman nuru veren
 • El-Müheymin: Her şeyi gören, her şeyden haberdar olan demektir.
 • El-Aziz:İzzet sahibi, her şeye galip olan, karşı gelinemeyen
 • El-Cebbar:Azamet ve kudret sahibi, her şeye gücü yeten, hükümlerine karşı gelinemeyen
 • El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi benzeri olmayan
 • El-Halık: Yoktan var eden, yaratan, varlıkların hallerini belirleyen
 • El-Bari:Her şeyi kusursuz ve mütenasip yaratan
 • El-Musavvir:Varlıkları birbirinden farklı yaratan ve şekil veren
 • El-Gaffar:Günahları örten ve mağfiret eden, dilediğini günah işlemekten alı koyan
 • El-Kahhar:Her istediğini yapacak güce sahip, hakim
 • El-Vehhab:Karşılık gözetmeden nimetler veren, ihsan eden
 • El-Razzak:Yarattığı her varlığın rızkını veren, ihtiyacını karşılayan
 • El-Fettah:Her türlü sıkıntıyı gideren
 • El-Alim:Gizli, açık, gelecek, her şeyi ezel ve ebedi en mükemmel bilen
 • El-Kabıd:Dilediğinin rızkını azaltan, ruhunu alan
 • El-Basıt:Dilediğinin rızkını çoğaltan, ruhlarını veren
 • El-Hafıd:Kafir ve nankörleri alçaltan
 • El-Rafi:Şeref verip Yükselten
 • El-Mu’ız:Dilediğini aziz eden
 • El-Müzil:Dilediğini zillete düşüren, hakir eden
 • Es-Semi:Her şeyi işiten duaları kabul eden
 • El-Basir:Gizli açık her şeyi en iyi gören
 • El-Hakem: Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran, Hikmet sahibi
 • El-Adl: Adalet sahibi, yerli yerinde yapan
 • El-Latif:Lütuf ve ihsan sahibi, her şeye vakıf
 • El-Habir:Gizli açık, her şeyden haberdar
 • El-Halim:Cezada acele etmeyen, Yumuşak davranan
 • El-Azim:Büyüklükte benzeri olmayan, en yüce
 • El-Gafur:Affı ve mağfireti bol
 • Eş-Şekür: az amele, çok sevap veren
 • El-Aliyy:Yücelerin yücesi, en yüce
 • El-Hafiz:Her şeyi koruyucu olan
 • El-Mukit:Rızıkları yaratan
 • El-Hasib:Kulların hesabını en iyi gören
 • El-Kebir:Büyüklükte benzeri olmayan
 • El-Celil:Celal ve azamet sahibi olan
 • El-Kerim:Lütuf ve ihsanı bol, karşılksız veren, çok ikram sahibi
 • Er-Rakib:Her varlığı, her işi her an gözeten, bütün işleri murakabesi altında bulunduran
 • El-Mucib:Duaları, istekleri kabul eden
 • El-Vasi:Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile her şeyi ihata eden
 • El-Hakim:Her işi hikmetli, Her şeyi hikmetle yaratan
 • El-Vedüd:İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden, sevgiye layık olan
 • El-Mecid:Nimeti, ihsanı sonsuz, şerefi çok üstün, her türlü övgüye layık olan
 • El-Bais:Mahşerde ölüleri dirilten, Peygamber gönderen
 • Eş-Şehid: Her yerde ve her zaman hazır ve nazır olan
 • El-Hak: Varlığı hiç değişmeden duran, Var olan, hakkı ortaya çıkaran
 • El-Vekil:Kullarının işlerini bitiren, tevekkül edenlerin işlerini en iyi şekilde sonlandıran
 • El-Kaviyy:Kudreti en üstün ve hiç azalmayan
 • El-Metin:Kudreti ve kudret membaı çok güçlü
 • El-Veliyy:Müslümanların dostu, onları sevip yardım eden
 • El-Hamid:Her türlü hamd ve senaya layık olan
 • El-Muhsi:Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen
 • El-Mübdi:Maddesiz, örneksiz yaratan
 • El-Muid:Yarattıklarını yok edip sonra tekrar diriltecek olan
 • El-Muhyi:İhya eden, yarattıklarına can veren
 • El-Mumit: Her canlıya ölümü tattıran
 • El-Hayy:Ezeli ve ebedi bir hayatla diri olan
 • El Kayyum:Mahlukları varlıkta durduran, zatı ile kaim olan
 • El-Vacid:Kendisinden hiç bir şey gizli kalmayan, hiç bir şeye muhtaç olmayan
 • El-Macid:Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı  bol olan
 • El-Vahid: Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri olmayan, tek olan
 • Es-Samed:Hiç bir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu merci
 • El-Kadir:Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan
 • El-Muktedir: Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi
 • El-Mukaddim:Dilediğini yükselten, öne geçiren, öne alan,
 • El-Muahhir:Dilediğini alçaltan, sona ve geriye bırakan
 • El-Evvel: Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan
 • El-Ahir: Ebedi olan, varlığının sonu olmayan
 • Ez-Zahir: Yarattıkları ile varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen
 • El-Batın: Aklın tasavvurundan gizli olan
 • El-Vali: Bütün kainatı idare eden, onların işlerini yoluna koyan
 • El-Müteali:Son derece yüce olan,
 • El-Berr:İyilik ve ihsanı bol olan
 • Et-Tevvab:Tövbeleri kabul edip, günahları bağışlayan
 • El-Müntekim:Asilerin ve zalimlerin cezasını veren
 • El-Afüvv: affı çok olan, günahları mağfiret eden
 • Er-Rauf: Çok merhametli, pek şefkatli
 • Malik-ül Mülk:Her türlü mülkün ve varlığın sahibi
 • Zül-Celali vel İkram:Celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi
 • El-Muksit:Mazlumların hakkını alan, adaletle hükmeden, her işi birbirine uygun yapan
 • El-Cami:İki zıttı bir arada tutan, kıyamette her mahlukatı bir araya toplayan
 • El-Ganiyy:İhtiyaçsız, muhtaç olmayan, her şeyin kendine muhtaç olduğu,
 • El-Mugni:Müstağni kılan, ihtiyaç gideren, zengin eden
 • El-Mani: Dilemediği kişiye mani olan, engelleyen
 • Ed-Darr:Elem, zarar verenleri yaratan
 • En-Nafi:Fayda veren şeyleri yaratan
 • En-Nur:Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren
 • El-Hadi:Hidayet eden
 • El-Bedi:Örneksiz harikalar yaratan
 • El-Baki:Varlığının sonu olmayan, ebedi olan
 • El-Varis:Her şeyin asıl sahibi olan
 • Er-Reşid:İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren
 • Es-Sabur:Ceza vermede acele etmeyen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*