Her Müslümanın Bilmesi Gereken Temel Dini Bilgiler

KONU BAŞLIKLARI

 • İTİKAT 
 • İBADET
 • PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYATI (SİYER-İ NEBÎ)
 • AHLAK
 • GENEL KÜLTÜR
 • İSLAM’DA 32 FARZ

İTİKAT İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER  

 • Rabbin kim? Rabbim Allah.
 • Dinin ne?  Dinim İslam.
 • Kitabın ne?  Kitabım Kur’an-ı Kerim.
 • Kimin kulusun?  Allah’ın kuluyum.
 • Kimin ümmetisin?  Hazreti Muhammed Mustafa’nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim.
 • Müslüman mısın?  Elhamdülillah, Müslümanım.
 • Ne zamandan beri Müslümansın?  “Kâlû belâ” zamanından beri Müslümanım.
 • “Kâlû belâ” ne demektir?  Allah Teâlâ, dünyayı ve varlıkları yaratmadan önce dünyaya gelecek bütün insanların ruhlarını yarattı. Onları ilahî huzurda topladı ve kendilerine, “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye sordu. Ruhlar da, “Evet, bizim Rabbimiz Sen’sin!” dediler. Bu zamana “Kâlû belâ” denir.
 • Nereden geldin, nereye gideceksin?  Allah’tan geldim, Allah’a gideceğim.
 • Ne için geldin?  Allah’ı tanımak ve O’na kulluk etmek için geldim. Çünkü Allah Teâlâ, insanları ve cinleri Kendisini tanımaları ve Kendisine ibadet etmeleri için yaratmıştır. (Zâriyât Suresi, 56. ayet)
 • Ne olarak geldin?  Bütün insanlar, Müslüman olarak doğar ve dünyaya Müslüman olarak gelir. Ben de Müslüman olarak doğdum ve Müslüman olarak geldim.
 • Dini kısaca tarif ediniz?  Allah (celle celalüh) tarafından insanları eğitmek, onları dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmak için peygamberler aracılığıyla bildirdiği ilâhî kuralların tamamıdır.
 • Akıllı insan kimdir?  İlâhî huzurda verdiği kulluk sözüne ömür boyu sadık kalan, dürüst bir inanca, faziletli ve ahlâklı bir gidişe sahip olan insandır.
 • Dinler kaç kısma ayrılır?  Dinler üç kısma ayrılır: 1. Hak Dinler: Allah (celle celalüh) tarafından peygamberler vasıtası ile insanlara bildirilen ve hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze ulaşan dindir. Bozulmadan günümüze kadar ulaşan tek hak din İslam Dini’dir. 2. Muharref (Bozulmuş) Dinler: Allah(celle celalüh) tarafından peygamberler vasıtası ile bildirilen, fakat sonradan insanlar tarafından asılları değiştirilen dinler. Hristiyanlık ve Yahudilik gibi. 3. Batıl Dinler: İnsanlar tarafından icat edilen dinlerdir. Putperestlik, Satanizm, Budizm gibi.
 • Bizim dinimiz hangisidir?  Bizim dinimiz, Hak katında tek din olan İslam Dini’dir.
 • Allah katında geçerli din hangisidir?  Allah katında (geçerli) din, şüphesiz İslam’dır. (Âl-i İmran Suresi , 19. ayet ) Kim İslam’dan başka bir din ararsa (bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve ahirette zarara uğrayanlardan olacaktır. (Âl-i İmran Suresi, 85. ayet)
 • İslam Dini’nin gayesi nedir?  Getirdiği hükümlerle insanları hem dünyada hem de âhirette mutluluğa ulaştırmaktır.
 • İslam Dini kaç ana bölümde incelenir? 1. İman (itikat) 2. Allah’ın emir ve yasaklarına uymak (amel) 3.Çevresiyle iyi ilişkiler içinde bulunmak (ahlâk)
 • İslam Dini’nin özellikleri nelerdir? 1. Son dindir. 2. Bütün insanlığa gönderilmiştir. 3. Daha önce gönderilmiş bütün peygamberleri ve ilahî kitapları tasdik eder. 4. Önceki dinlerin hükümlerini yürürlükten kaldırmıştır.
 • İman ne demektir? Allah Teâlâ’nın Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) aracılığıyla bildirmiş olduğu bütün esasların doğru olduğuna kalben inanmak, tasdik etmek ve bunu dil ile de söylemektir.
 • Kelime-i tevhit nedir?  “Lâilâhe illallah Muhammedü’r rasûlullah” cümlesidir.
 • Kelime-i tevhidin manası nedir?  Allah’tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O’nun elçisidir (resulüdür).
 • Kelime-i şehadet ne demektir?  “Eşhedü enlâilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühû.” cümlesidir.
 • Kelime-i şehadetin manası nedir?  Ben şehadet (şahitlik) ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki, Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O’nun kulu ve elçisidir (resulüdür).
 • Bir kimse İslam Dini’ne ne zaman girmiş olur? Kelime-i tevhidi dili ile söyleyip kalbi ile kabul ve tasdik ettiği zaman girmiş olur.
 • İmanın doğru ve geçerli olmasının şartları nelerdir? 1. Hayattan ümit kesmeden önce iman edilmiş olmalı. 2. Dinî hükümleri reddeden herhangi bir söz veya davranış içinde bulunmamalı. 3. Dinî hükümlerin tamamının güzel olduğu kabul edilmeli.
 • İmanın çeşitleri nelerdir? 1. Tafsilî iman 2. İcmalî iman
 • Tafsilî iman ne demektir? İman esaslarının her birine ayrı ayrı inanmaktır.
 • İcmalî iman ne demektir? İman esaslarının hepsine birden inanmaktır.
 • İman-ı yeis (ümitsizlik imanı) ne demektir? Ölmek üzereyken korkudan iman etmektir. (Firavun gibi).
 • İmanın şartları nelerdir? 1. Allah’a inanmak. 2. Meleklere inanmak. 3. Kitaplara inanmak. 4. Peygamberlere inanmak. 5. Ahiret gününe inanmak. 6. Kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah’ın yaratması ile olduğuna (Allah’tan geldiğine) inanmak
 • İmanın şartları nasıl ifade edilir (Amentü Nedir)? “Âmentübillâhi vemelâiketihî vekütübihî verusülihî -velyevmil’âhiri vebilkaderi hayrihî veşerrihî minallâhîteâlâ velbâ’sü ba’del mevti hakkun Eşhedüenlâilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû verasûlüh”, “Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kazanın; hayrın ve şerrin Allah tarafından geldiğine, ölümden sonra dirilişin gerçekleşeceğine inandım. Allah’tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O’nun elçisidir (resulüdür).
 • Mü’min kime denir? Allah’ın varlığına ve birliğine, Hazreti Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) de peygamberliğine kalpten inanan kimseye denir.
 • Müşrik kime denir? Allah’ın eşi ve benzeri varmış gibi O’na ortaklar bulan, birden fazla ilah olduğuna inanan kimselere denir.
 • Kâfir kime denir? Allah’ın varlığına ve birliğine, Hazreti Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) peygamberliğine ve getirdiği esaslara inanmayan, bunu da açıkça söyleyen kimseye denir.
 • Münafık kime denir? Allah’ın varlığına ve birliğine, Hazreti Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) peygamberliğine ve getirdiği esaslara kalben inanmadığı hâlde dili ile inandığını söyleyen kimselere denir.
 • Münafıklığın belirtileri nelerdir? Konuştuğunda yalan söylemek, söz verdiğinde sözünde durmamak, emanete hıyanet etmek.

ALLAH’A İMAN İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

 • Allah’ı nasıl tanıyabiliriz? Allah’ı ancak Kur’an’da ve Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) sözlerinde tanıttığı şekilde tanıyabiliriz.
 • Allah Teâlâ’nın kaç ismi vardır? Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) bildirdiğine göre Allah’ın 99 ismi vardır.
 • Bu isimlerin hepsine birden ne denir? Esmâü’l hüsnâ (en güzel isimler).
 • Allah’ın sıfatları kaç kısımdır? Allah’ın sıfatları “Zâtî” ve “Subûti” olmak üzere iki kısımdır.
 • Allah’ın “Zâtî” sıfatları hangileridir? Vücud, Kıdem, Bekâ, Vahdaniyet, Muhalefetü’n lilhavâdis, Kıyam bi nefsihî.
 • “Vücud” ne demektir? Allah’ın var olmasıdır.
 • “Kıdem” ne demektir? Allah’ın varlığının başlangıcının olmamasıdır.
 • “Bekâ” ne demektir? Allah’ın varlığının sonunun olmamasıdır.
 • “Vahdaniyet” ne demektir? Allah’ın bir olmasıdır.
 • “Muhalefetün li’l-havâdis” ne demektir? Allah’ın hiç benzeri olmaması, yani yaratılmışlara hiç benzememesidir.
 • “Kıyam bi nefsihî” ne demektir? Her şeyin Allah’a muhtaç olması, Allah’ın hiçbir şeye muhtaç olmaması.
 • Allah’ın “subûfî “ sıfatları nelerdir? Hayat, İlim, Semî, Basar, İrade, Kudret, Kelâm, Tekvin.
 • “Hayat” ne demektir? Allah’ın diri olması demektir.
 • “İlim” ne demektir? Allah’ın her şeyi bilmesi demektir.
 • “Semî” ne demektir? Allah’ın her şeyi işitmesi demektir.
 • “Basar” ne demektir? Allah’ın her şeyi görmesi demektir.
 • “İrade” ne demektir? Allah’ın dilediğinin olması demektir.
 • “Kudret” ne demektir? Allah’ın her şeye gücünün yetmesi demektir.
 • “Kelâm” ne demektir? Allah’ın konuşması demektir.
 • “Tekvin” ne demektir? Allah’ın her şeyi yaratması demektir.
 • Allah’ın varlığı ve birliği ile ilgili Kur an’daki en önemli delil nedir? İhlâs Suresidir.
 • İhlâs Suresinin manası nasıldır? De ki: Allah birdir. Allah Samed’dir (Hiç kimseye ihtiyacı yoktur, herkes O’na muhtaçtır). O, doğurulmamış ve doğurmamıştır. Hiç kimse O’na denk değildir (O’nun eşi ve benzeri yoktur).

MELEKLERE İMAN İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

 • Melekler nasıl varlıklardır? Melekler; gözle görülmeyen, nurdan yaratılmış varlıklardır. Yemezler içmezler, erkeklik ve dişilikleri yoktur. Hiç günah işlemezler ve sadece ibadet ederler. Hızlı hareket edebilirler ve sayılarını ancak Allah Teâlâ bilebilir.
 • Göremediğimiz başka varlıklar var mıdır? Ruhumuz, aklımız, elektrik, cinler gibi görülemeyen varlıklar vardır.
 • Cin nedir? Ateşten yaratılmış olup insanlar gibi yiyen, içen, üreyen; ancak gözle görülmeyen, iman ve ibadet etmekle yükümlü varlıklardır.
 • Şeytan nedir? Cin taifesindendir. Gözle görülmemekle birlikte varlığı kesin olan, azgınlık ve kötülükte çok ileri giden, büyüklük taslayan, ayrıca insanları saptırmayı kendisine vazife edinmiş bir varlıktır.
 • Şeytanın özellikleri nelerdir? 1. Ateşten yaratılmıştır. 2. Gururlu ve kibirlidir. 3. Allah’a isyan etmiştir. 4. Cennet’ten kovulmuştur. 5. Allah tarafından lanetlenmiştir. 6. Kıyamete kadar yaşayacaktır. 7. Her türlü yola başvurarak insanları ve cinleri Allah’a isyan ettirmek için uğraşır.
 • En seçkin dört melek hangileridir? Cebrail, Azrail, Mikâil, İsrafil.
 • Cebrail’in vazifesi nedir? Allah’tan aldığı ilahî hükümleri peygamberlere getirmektir.
 • Azrail’in vazifesi nedir? Eceli gelenlerin ruhlarını almaktır.
 • Mikâil’in vazifesi nedir? Deprem, yağmur, fırtına vb. tabiat hâdiselerini Allah’ın izni ile düzenlemektir.
 • İsrafil’in vazifesi nedir? Kıyamet ve mahşer günlerini ilan edecek sûra üfürmektir.
 • İnsanları kaza, bela ve musibetten hangi melekler korur? Hafaza melekleri.
 • Her an insanlarla beraber olan, onların iyi ve kötü amellerini her an yazan melekler hangileridir? Kirâmen Kâtibîn melekleri.
 • Mezarda soru soracak melekler hangileridir? Münker ve Nekir melekleri.
 • Cennet’teki meleklerin başkanı kimdir? Rıdvan
 • Cehennem’deki meleklerin başkanı kimdir? Mâlik

KİTAPLARA İMAN İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

 • Vahiy nedir? Allah Teâla’nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.
 • Kutsal kitap neye denir? Allah’ın emir ve yasaklarını, dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayacak bilgileri; iman, ibadet ve güzel ahlâk gibi konuları içeren, peygamberlere gönderilen kitaplardır.
 • Kutsal kitapların hepsi de büyük kitaplar mıdır? Dört tanesi büyük kitaptır. Diğerleri sahifelerden oluşan “suhuflar”dır.
 • Hangi peygamberlere kaçar sahife gönderilmiştir? 1. Hazreti Âdem’e (aleyhisselam) 10 sahife 2. Hazreti İdris’e (aleyhisselam) 30 sahife 3. Hazreti İbrahim’e (aleyhisselam) 10 sahife 4. Hazreti Şit’e (aleyhisselam) 50 sahife
 • Dört büyük kitabın adları nelerdir? Kur’an-ı Kerim, İncil, Tevrat, Zebur.
 • Dört büyük kitap hangi peygamberlere gönderilmiştir? 1. Hazreti Muhammed’e (sallalahu aleyhi vesellem) Kur’an-ı Kerim, 2. Hazreti İsa’ya (aleyhisselam) İncil, 3. Hazreti Dâvûd’a (aleyhisselam) Zebur, 4. Hazreti Musa’ya (aleyhisselam) Tevrat.
 • En son indirilen ve kıyamete kadar devam edecek esasları barındıran kutsal kitabımızın adı nedir? Kur’an-ı Kerim.
 • Kur’an-ı Kerim Peygamberimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem) kaç yaşındayken inmeye başladı? Kur’an-ı Kerim, Peygamberimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem) 40 yaşındayken inmeye başladı.
 • Kur’an-ı Kerim kaç yılında ve nerede inmeye başlamıştır? Kur’an-ı Kerim 610 yılında; Mekke’deki Nur Dağı’nda bulunan Hira Mağarası’nda; Ramazan ayının 27. gecesinde inmeye başlamıştır.
 • Kur’an-ı Kerim’in ilk inen ayeti (emri) nedir? “Oku!”. (Âlak suresi)
 • Kur’an-ı Kerim ne kadar sürede inmiştir? 23 yılda.
 • Kur’an nasıl bir kitaptır? 1. Her yönüyle mucizedir. 2. Onu okumak ve dinlemek ibadettir. 3. Bir harfi dahi değişmeden günümüze kadar gelmiş, kıyamete kadar da öyle devam edecektir.
 • Kur’an-ı Kerim neden gönderilmiştir? İnsanların dünya ve ahiret hayatlarını düzenlemek, onlara hem dünya hem de ahiret mutluluğunu temin etmek için gönderilmiştir.
 • Kur’an-ı Kerim’de kaç ayet vardır? Kur’an-ı Kerim’de 6666 ayet vardır.
 • Ayet ne demektir? Bir ya da birkaç kelime veya cümleden meydana gelen, sureleri oluşturan, ilahî sözlerdir.
 • Kur’ân-ı Kerim kaç sureden oluşmaktadır? Kur’an-ı Kerim 114 sureden oluşmaktadır.
 • Sure ne demektir? Kur’an-ı Kerim’de özel isimleri bulunan ve besmele ile birbirinden ayrılan bölümlerdir.
 • Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi hangisidir? Fatiha Suresi’dir.
 • Kur’an-ı Kerim’in son suresi hangisidir? Nâs suresi’dir.
 • Kur’ân-ı Kerim kaç cüzdür? Kur’an-ı Kerim 30 cüzdür.
 • Hafız kime denir? Kur’an-ı Kerim’i baştan sona ezberleyen kişilere denir.
 • Kur’an-ı Kerim hangi dildedir? Kur’an-ı Kerim, Arapça’dır.
 • Kur’an neden Arapça olarak indirilmiştir? Kolay anlaşılsın diye.
 • Kur’an-ı Kerim diğer dillerde yazılabilir mi, neden? Yazılamaz; çünkü manası tam ifade edilemez.
 • Kur’an’ın başka dillere tercümesi yapılabilir mi? Kur’anın başka dillere tercümesi yapılabilir. Kur’an tercümesine “meal” adı verilir.
 • Kur’an’ın tercümesi Kur’an yerine geçer mi? Tercüme, Kur’an yerine geçmez.
 • Dünya tarihinde en büyük değişikliği yapan kitap hangisidir? Kur’an-ı Kerim’dir.
 • Kur’an okumak zor mudur? Çok kolaydır.
 • İnsanlar içerisinde en nasipsizi kimlerdir? Kur’an’a hakaret edenlerdir.
 • Kur’an-ı Kerim’de adı geçen tek kadın kimdir? Hazreti Meryem’dir.
 • Kur’an’da ismi geçen tek sahabe kimdir? Hazreti Zeyd (radıyallahu anh)
 • Tilâvet secdesi nedir? Kur’an-ı Kerim’de geçen secde ayetleri okunduğu veya dinlendiği zaman yapılması gereken secdedir.
 • Kur’an-ı Kerim’de kaç tilâvet secdesi vardır? 14 tane tilâvet secdesi vardır.
 • Mushaf ne demektir? Kur’an sayfalarının bir araya toplanarak kitap hâline getirilmiş şeklidir.
 • Kur’an-ı Kerim sayfaları hangi halife döneminde toplanarak kitap hâline getirilmiştir? Hazreti Ebu Bekir (radıyallahu anh) döneminde.
 • Kitap hâline getirilen Kur’an, ilk defa kim zamanında çoğaltılmıştır? Hazreti Osman (radıyallahu anh) döneminde.
 • Kur’an-ı Kerime karşı vazifelerimiz nelerdir? 1. Kur’an’ı tecvit kurallarına göre okumak. 2. Elimize abdestli olarak almak. 3. Kur’an okunurken sessizce dinlemek. 4. Kur’an’ın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmak.

PEYGAMBERLERE İMAN İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

 • Peygamber kimdir? Allah tarafından seçilmiştir. Vahiy yoluyla aldığı emir ve yasakları insanlara bildirerek onları doğruya, ahlâka, fazilete, ilme yönlendirir. Bu konuda örnek olmakla vazifeli, üstün ahlâk sahibi kimsedir.
 • Resul ne demektir? Kendisine yeni bir kitap gönderilen peygamber demektir. Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) ve Hazreti İsa (aleyhisselam) gibi.
 • Nebi ne demektir? Kendisine bir kitap gönderilmeyen, kendinden önceki peygambere gönderilen kitaplarla tebliğ yapan peygamberlere denir Hazreti Nuh (aleyhisselam) ve Hazreti İsmail (aleyhisselam) gibi.
 • Peygamberliğin işareti nedir? Mucizedir.
 • Mucize nedir? Peygamberlerin peygamber olduklarını ispat etmek için Allah’ın yardımı ile gösterdikleri, diğer insanların yapamayacakları olağanüstü olaylardır. Peygamberimiz’in parmaklarından su akıtması, Hazreti Musa’nın (aleyhisselam) asasıyla denizi yarıp yol açması gibi.
 • Keramet nedir? Peygamberlere tâbi olan Allah dostlarının gösterdikleri olağanüstü olaylardır.
 • Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) büyük mucizelerinden üç tanesini söyleyiniz? 1. Kur’an’ı Kerim: Kıyamete kadar devam edecek bir mucize. 2. Şakk-ı Kamer: Eli ile ayı ikiye ayırması. 3. İsra ve Miraç: Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) bir gece Mescid-i Haram’dan alınıp Kudüs’teki Mescid’i Aksâ’ya götürülmesi (İsra), oradan da göklere yükselmesi (Miraç).
 • İsteyen her kişi peygamber olabilir mi? Peygamberlik, Allah vergisidir. Çalışmakla elde edilemez.
 • Peygamberlerde bulunması gereken özellikler nelerdir? Peygamberlerde bulunması gereken özellikler: Sıdk, Emanet, Tebliğ, İsmet, Fetanet.
 • Sıdk ne demektir? Peygamberlerin sözlerinde ve işlerinde en doğru olmalarıdır.
 • Emanet ne demektir? Peygamberlerin en güvenilir kimseler olmalarıdır.
 • Tebliğ ne demektir? Peygamberlerin ilahî emirleri insanlara dosdoğru olarak bildirmeleridir.
 • İsmet ne demektir? Peygamberlerin günahsız olmalarıdır.
 • Fetanet ne demektir? Peygamberlerin en akıllı ve en zeki kimseler olmalarıdır.
 • İlk peygamber kimdir? İlk peygamber Hazreti Âdem’dir (aleyhisselam).
 • Son peygamber kimdir? Son peygamber Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’dir.
 • Biz kimin ümmetiyiz? Biz, bütün peygamberlere inanıyoruz, ama Hazreti Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyiz.
 • İnsanlığın yaradılışından bu yana kaç peygamber gelmiştir? Kur’an’ın bildirdiğine göre insanlığın yaratılışından bugüne kadar peygamber gönderilmeyen hiçbir topluluk yoktur. 124 bin peygamber gönderildiği ile ilgili rivayetler vardır, ama asıl sayıyı ancak Allah bilir.
 • Kur’an’da kaç peygamber ismi geçmektedir? Kur’an’da 25 peygamber ismi geçmektedir.
 • Kur’an’da ismi geçen peygamberler hangileridir? Âdem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakub, Yusuf, Eyyub, Şuayb, Musa, Harun, Davud, Süleyman, İlyas, Elyasa, Yunus, Zulkif, Zekeriyya, Yahya, İsa (aleyhimesselam) ve Hazreti Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi ve sellem).
 • Hangi peygamber ümmetini 950 sene Hakk’a davet etmiştir? Hazreti Nuh (aleyhisselam).
 • Hangi peygamber Hızır (aleyhisselam) ile yolculuk yapmıştır? Hazreti Musa (aleyhisselam).
 • Firavun’un sarayında büyüyen peygamber kimdir? Hazreti Musa (aleyhisselam)’dır.
 • Hazreti Musa (aleyhisselam)’in en meşhur mucizesi nedir? Elindeki asasını yere bıraktığında ejderha olmasıdır.
 • Hangi peygamber ateşe atıldığı halde ateş onu yakmamıştır? Hazreti İbrahim (aleyhisselam)
 • Hazreti İbrahim (aleyhisselam)11 ateşe kim attırmıştır? Nemrut.
 • Mekke’ deki mübarek zemzem suyu hangi peygamberin vesilesiyle çıkmıştır? Hazreti İsmail (aleyhisselam).
 • Hazreti İbrahim’in (aleyhisselam) peygamber olan iki oğlunun isimleri nelerdir? Hazreti İsmail (aleyhisselam) ile Hazreti İshak (aleyhisselam)’dır.
 • Ömrü boyunca bir gün oruç tutup bir gün tutmayan peygamber hangisidir? Hazreti Davud (aleyhisselam).
 • Kardeşleri tarafından öldürülmek istenen ve kuyuya atılan peygamber hangisidir? Hazreti Yusuf (aleyhisselam).
 • Hayvanların dilinden konuşabilen peygamber hangisidir? Hazreti Süleyman (aleyhisselam).
 • Denize atılan hangi peygamberi balık yutup karaya çıkardı? Hazreti Yunus’u (aleyhisselam).
 • Yahudiler tarafından testere ile kesilerek şehit edilen peygamber hangisidir? Hazreti Zekeriyya (aleyhisselam).
 • Anasız ve babasız yaratılan peygamber hangisidir? Hazreti Âdem (aleyhisselam).
 • Babasız dünyaya gelen peygamber hangisidir? Hazreti İsa (aleyhisselam).
 • Daha beşikte iken konuşan peygamber kimdir? Hazreti İsa (aleyhisselam)’dır.
 • Kur’anı Kerim’de adları geçtiği hâlde peygamber olup olmadıkları belli olmayan kişiler kimlerdir? Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn.
 • Ümmet ne demektir? Aynı peygambere inanıp onunn yolunda yürüyen insanların tümüdür.
 • Bütün peygamberlerin tebliğ ettiği ana esaslar nelerdir? 1. Dini korumak. 2. Aklı korumak. 3. Nesli korumak. 4. Malı korumak. 5. Canı korumak

KADERE İMAN İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

 • Kaza nedir? Allah’ın ezelde takdir ettiği şeyleri, zamanı gelince bu takdire uygun olarak yaratmasına denir.
 • Kader nedir? Kâinatta olacak şeylerin zamanını, yerini, özelliklerini ve nasıl olacaklarını Allah’ın ezelde bilmesi ve takdir etmesidir.
 • Rızık nedir? Canlıların yiyip içtiği ve faydalandığı her şeydir.
 • Ecel nedir? Ömrün bittiği, dünya hayatının sona erdiği ölüm vaktidir.
 • Tevekkül nedir? İsteğimize ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra Allah’a dayanıp güvenmek ve işin sonucunu O’na havale etmektir.

AHİRETE İMAN İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

 • Ahiret nedir? Dünyada yapılan iyilik ve kötülüklerin karşılığının verileceği yerdir.
 • Ahiret hayatının safhaları nelerdir? 1. Kabir hayatı 2. Kıyametin kopması 3. Yeniden diriliş 4. Mahşer 5. Amel defterlerinin dağıtılması 6. Hesap 7. Mizan 8. Sırat 9. Şefaat 10. Cennet 11. Cehennem
 • Ahiret hayatı nedir? Kıyametin kopmasından sonra başlayacak olan sonsuz hayata ahiret hayatı denir.
 • Ahiret hayatı ne ile başlar? Ölüm ile başlar.
 • Kıyamet nedir? Dünyanın sona erip ölülerin yeniden diriltilmesidir.
 • Ölüm nedir? İnsanın belli ve ölçülü olan hayatının sona ermesi ile yeni ve sonsuz hayatın başlamasıdır.
 • Ölüm, yok olmak mıdır? Hayır, bir âlemden diğer bir âleme göç etmektir.
 • Kabir nedir? Canımızın vücudumuzdan ayrılması ile cansız kalan cesedimizin bırakıldığı yerdir.
 • Kabir hayatı nedir? Cesedimizin kabre koyulması ile başlayan ve ahiret gününe kadar devam edecek bir hayat ve bir zamandır.
 • Haşr ne demektir? Allah’ın, insanları hesaba çekmek üzere tekrar dirilişten sonra bir araya toplamasıdır.
 • Mahşer neye denir? İnsanların hesap vermek üzere toplandıkları yere denir.
 • Mahşerde; ilk sorgu hangi konuda olacaktır? Mahşerde İlk sorgu namaz konusunda olacaktır.
 • Sur ne demektir? Hazreti İsrafil’in (aleyhisselam) kıyameti başlatmak üzere üfüreceği âlettir.
 • Kıyamet ne zaman kopacak? Kıyametin ne zaman kopacağını Allah’tan başka kimse bilemez.
 • Mizan ne demektir? Ahirette hesaptan sonra herkesin amellerinin tartıldığı ilahî adalet ölçüsünün adıdır.
 • Sırat ne demektir? Cehennem’in üzerine kurulmuş manevî bir köprüdür. Herkes bu köprünün üzerinden geçecektir. Mü’minler geçip Cennet’e ulaşacak, kâfirler ise geçemeyip Cehennem’e düşecekler.
 • Şefaat ne demektir? Günahı olan müminlerin günahlarının bağışlanması, günahı olmayanların da Cennet’e daha yüksek dereceyle girme si için peygamberlerin ve Allah katında dereceleri yüksek olan kimselerin Allah’a yalvarmaları ve dua etmeleridir.
 • Cennet ne demektir? Müminler için ahirette hazırlanmış mükâfat yeridir.
 • Cehennem ne demektir? İman etmeyenler ile inandığı hâlde günah işleyenlerin cezalarını çekecekleri yer.
 • Şefaat ne demektir? Allah’ın sevgisini kazanmış kişilerin dünyada yaptıkları iyi ameller nedeniyle diğer insanlar için Allah’tan af dilemeleri.
 • Kimler şefaat edebilir? Peygamberler, âlimler, şehitler, hafızlar ve Allah’ın veli kulları.
 • Havz nedir? Cennet’te müminlere sunulacak tatlı ve berrak içeceğin bulunduğu havuz.
 • Hesap nedir? İnsanların dünyada yaptıklarından sorguya çekilmeleridir.

İBADET İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

 • İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah’a ve resulüne itaat etmektir.
 • İslam’ın şartı kaçtır? İslam’ın şartı beştir.
 • İslam’ın şartları nelerdir? 1. Kelime-i şehadet getirmek, 2. Namaz kılmak, 3. Oruç tutmak, 4. Zekât vermek, 5. Hacca gitmek.
 • Kelime-i şehadet ne demektir? Eşhedü enlâilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlüh.
 • Kelime-i şehadetin manası nedir? Ben şehadet (şahitlik) ederim ki; Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki; Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O’nun kulu ve elçisidir.
 • İbadet nedir? Allah’a kulluk etmek, saygı göstermek, verdiği nimetlere karşı O’na şükretmektir. İbadet; namaz, oruç, zekât ve hac gibi farz emirler yanında diğer bütün dinî ve ahlâkî vazifeleri yerine getirmekle yapılır.
 • İbadette temel olan nedir? İbadette temel olan, niyettir.
 • Kaç çeşit ibadet vardır? 1. Beden ile yapılan ibadetler: Namaz ve oruç gibi. 2. Mal ile yapılan ibadetler: Zekât gibi 3. Hem beden hem mal ile yapılan ibadetler: Hac gibi.
 • İbadetler insanlara hangi faydaları sağlar? 1. İnsanların Allah ile bağını güçlendirir. 2. İç huzuru sağlar. 3. Güven duygusunu geliştirir. 4. Kötülüklerden alıkoyar. 5. Güzel ahlâkın gelişmesine katkıda bulunur. 6. Sabır ve sorumluluk bilincini geliştirir.
 • Mükellef kime denir? Allah’ın emir ve yasaklarından sorumlu olan kimseye denir.
 • İnsanlar ne zaman mükellef olurlar? Akil bâliğ olduğunda; yani insan, zihin ve beden bakımından olgunlaştığında (Genellikle erkekler 13-14, kızlar 9-12 yaşlarında olgunlaşırlar).
 • Mükellefin davranışları ile ilgili hükümler kaç tanedir ve nelerdir? 8 tanedir: Farz, vacip, sünnet, müstehap, mübah, mekruh, haram, helâl.
 • Haram ne demektir? İslam Dini’nin yapılmasını kesin olarak yasakladığı işlerdir. İnsan öldürmek, içki içmek, kumar oynamak, faiz yemek, anneye ve babaya karşı gelmek gibi.
 • Helâl ne demektir? İslam Dini’nin, yapılmasına müsaade ettiği ve yapılmasında bir sakınca görmediği işlerdir. Ticaret yapmak gibi.
 • Mekruh ne demektir? Yapılması dinen yasaklanmamakla birlikte uygun görülmeyen işlerdir. İnsanların geçeceği yerlere tükürmek gibi.
 • Mekruh kaç çeşittir? 1. Tahrimen mekruh 2. Tenzihen mekruh
 • Tahrimen mekruh ne demektir? Harama daha yakın olan mekruha denir. Örnek: Anne’yi ve babayı adlarıyla çağırmak.
 • Tenzihen mekruh ne demektir? Helâle daha yakın olan mekruha denir. Örnek: Namazda gözleri yummak.
 • Mübah ne demektir? Yapılmasında veya yapılmamasında dinen bir sakınca olmayan işlerdir. Oturmak, kalkmak, koşmak gibi.
 • Müstehap ne demektir? Yapılması iyi olan, yapılmadığı takdirde günahı olmayan işlerdir. Nafile namaz kılmak, oruç tutmak gibi.
 • Sünnet ne demektir? Hazreti Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın emri olmaksızın ibadet niyetiyle sürekli yaptığı ve yapılmasını istediği, pek az terk ettiği ibadetlerdir. Misvak kullanmak gibi.
 • Müekked sünnet ne demektir? Hazreti Peygamber Efendimiz’in farzın dışında sürekli yaptığı ve yapılmasını istediği ibadetlerdir Akşam namazının sünneti, yatsı namazının son sünneti gibi.
 • Gayri müekked sünnet ne demektir? Hazreti Peygamber Efendimiz’in bazen terk ettiği; ama genellikle yaptığı ibadetlerdir. İkindi namazının sünneti gibi.
 • Vacip ne demektir? Farz kadar kesin olmasa bile dinen yapılması gereken, yerine getirilmediğinde kazası (sonradan yapılması) gereken ibadetlerdir. Vitir ve bayram namazı kılmak, fitre vermek, kurban kesmek gibi.
 • Farz ne demektir? Kur’an ve sünnetle belirlenmiş yapılması kesin olan emirlerdir.
 • Farzın hükmü nedir? Yapan sevap kazanır. Terk eden günahkâr olur, inkâr eden dinden çıkar.
 • Farz kaç çeşittir? “Farz-ı Ayn” ve “Farz-ı Kifâye” olarak iki çeşittir.
 • Farz-ı Ayn ne demektir? Her Müslüman’ın kesin yapması gereken işlerdir. Beş vakit namaz kılmak gibi.
 • Farz-ı Kifâye ne demektir? Bazı Müslümanlar’ın yapmasıyla diğer Müslümanlar’ın yapmasına gerek kalmayan işlerdir. Cenaze namazı gibi.
 • Müfsid ne demektir? Başlanmış ibadeti bozmak demektir. Namazda gülmek, konuşmak, başkalarıyla ilgilenmek, oruçluyken bile bile yemek ve içmek gibi.
 • Mezhep nedir ve kaçtır? Mezheb, gidilen yol, benimsenen metod ve görüş demektir. Dini manada mezheb ise, müctehid bir alimin fikir ve görüşlerini benimseyen insanların meydana getirdiği dini ekollere denir. Amelde ve İtikatte olmak üzre iki adet mezhebimiz vardır.
 • Amelde kaç mezhep vardır ve kimlerdir? En yaygın ehli sünnet mezhep dört tanedir. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleridir.
 • Bu mezheplerin imamları kimlerdir? Hanefiî Mezhebi: İmam-ı Azam Ebu Hanife Şafiî Mezhebi: İmam Şâfî Mâlikî Mezhebi: İmam Mâlik Hanbelî Mezhebi: İmam Ahmed bin Hanbel
 • Amelde mezhebin nedir? Hanefi mezhebidir. (Türkiye geneli Hanefi mezhebidir. Şafiiler de vardır.)
 • İtikat mezhebimiz nedir? Ehli sünnet vel cemaattir, yani Peygamber Efendimiz ve Ashaplarının (arkadaşlarının) gittiği yoldur.
 • İtikattaki mezhep imamları kaçtır ve kimlerdir? İkidir. İmam Ebu Mansur Muhammed Matüridi ve İmam Ebü´l Hasani´l Eşari Hazretleridir.
 • İtikattaki mezhebimizin imamı kimdir? Hanefîlerin îtikatta imâmı İmâm Ebû Mansûr Mâturîdî’dir, Şâfiîlerin ise İmâm Ebü’l-Hasen Eş’arî Hazretleridir.

TEMİZLİK (ABDEST – GUSÜL) İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

 • Abdest ne demektir? Bir ibadet yapmadan önce belli şartlara göre vücudu temiz hâle getirmektir.
 • Abdestin farzları nelerdir? 1. Elleri dirseklere kadar yıkamak. 2. Yüzümüzü yıkamak. 3. Başımızın dörtte birini mesh etmek. 4. Ayaklarımızı yıkamak.
 • Abdesti bozan durumlar nelerdir? 1. Vücudun herhangi bir yerinden kan veya irin çıkması. 2. Ağız dolusu kusmak. 3. Küçük veya büyük tuvalet yapmak veya yellenmek. 4. Bayılmak veya sarhoş olmak. 5. Namazda, yanındakinin duyabileceği kadar gülmek. 6. Yatarak veya bir yere dayanarak uyumak. 7. Tükürüldüğü zaman tükürüğün yarıdan fazlasının kan olması.
 • Abdestsiz yapılmayan şeyler nelerdir? 1. Namaz kılınmaz. 2. Tavaf yapılmaz. 3. Tilâvet secdesi yapılmaz. 4. Kur’an’a el sürülmez.
 • Gusül ne demektir? Bütün vücudun yıkanması ile alınan abdest demektir.
 • Gusül yapmayı gerektiren hâller nelerdir? 1. Cünüplük hâli 2. Kadınların âdet hâllerinin sona ermesi. 3. Doğum yapan kadınların loğusalık hâllerinin sona ermesi.
 • Gusül abdestinin farzları nelerdir? 1. (Mazmaza) Ağzımıza avucumuzla üç kere dolu dolu su vermek. 2. (İstinşak) Burnumuza avucumuzla üç kere dolu dolu su verip sol elimizle burnumuzu temizlemek. 3. Hiç kuru yer kalmayacak şekilde bütün vücudu yıkamak.
 • Gusül abdesti alması gerekenler neler yapamazlar? 1. Camilere giremezler. 2. Kur’an’a dokunamazlar. 3. Namaz kılamazlar. 4. Kâbe’yi tavaf edemezler.
 • Teyemmüm ne demektir? Suyun bulunmadığı yerlerde, elleri temiz toprağa veya toprak cinsinden bir şeye vurarak yüzü ve kolları mesh etmektir.
 • Teyemmümün farzları nelerdir? 1. Niyet etmek. 2. Yüzü ve kolları mesh etmek.
 • Teyemmümü kimler alır? Su bulamayanlar ve suyla abdest alması mümkün olmayan hastalar alır.
 • Teyemmüm nasıl yapılır? Eller temiz bir toprağa vurularak yüzler sıvazlanır. İkinci vuruştan sonra da kollar sıvazlanarak teyemmüm yapılmış olur.
 • Teyemmüm ne zaman bozulur? Abdestin bozulduğu durumların hepsinde teyemmüm de bozulur. Ayrıca su bulununca da teyemmüm bozulur.
 • İstibra ne demektir? Erkeklerin küçük abdest bozduktan sonra idrarın tamamen kesilmesini beklemelerine denir.
 • İstibraya dikkat edilmezse ne olur? İstibraya dikkat etmeyenlerin abdestleri tam olmaz. Ayrıca kabir azabı çekerler.
 • Özür sahibi kime denir? Abdesti bozan ve devam eden bir hastalığı olan kimseye denir.

NAMAZ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

 • Namazın önemi ve faydaları nelerdir? 1. İslam’ın şartlarından biridir. 2. Kulu, Allah’a yaklaştırır. 3. Cemaatle kılınması, birlik ve beraberliği pekiştirir. 4. Sorumluluk bilincini geliştirir. 5. Disiplinli olmayı sağlar ve tembellikten uzaklaştırır. 6. Beden sağlığı verir.
 • Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır.
 • Namaz kimlere farz değildir? Çocuklara, delilere, baygınlara ve Müslüman olmayanlara farz değildir.
 • Kaç çeşit namaz vardır? 1. Farz namazlar. 2. Vacip namazlar. 3. Nafile namazlar.
 • Farz namazlar hangileridir? 1. Beş vakit namaz. 2. Cuma namazı. 3. Cenaze namazı. (Farz-ı kifâye)
 • Beş vakit namaz ne zaman farz kılındı? Miraç gecesinde farz kılındı.
 • Beş vakit namaz hangileridir ve kaçar rekâttır? 1. Sabah namazı: 2 sünnet + 2 farz = 4 rekat 2. Öğle namazı: 4 ilk sünnet + 4 farz + 2 son sünnet = 10 rekat 3. İkindi namazı: 4 sünnet + 4 farz = 8 rekat 4. Akşam namazı: 3 farz + 2 sünnet = 5 rekat 5. Yatsı namazı: 4 ilk sünnet + 4 farz + 2 son sünnet + 3 vitir = 13 rekat
 • Vacip namazlar hangileridir? Vitir namazı ve bayram namazları.
 • Nafile namaz neye denir? Farz ve vacip olmayan, sadece Allah rızası için kılınan namazlara denir.
 • Kaza namazı neye denir Vaktinde kılınamayan namazların sonradan kılınmasına denir.
 • Hangi vakitlerde namaz kılınmaz? Güneş’in doğduğu ilk kırk beş dakikada, Güneş tam tepedeyken ve Güneş batarken namaz kılınmaz.
 • Kur’an’ın tercümesi ile namaz kılınabilir mi? Hayır, kılınamaz.
 • Dinimize göre seferî (yolcu) kime denir? Doksan kilometreden daha uzağa giden insanlara seferî denir. Kalacakları yerlerde on beş günden fazla kalmamak şartı vardır.
 • Seferî olanlar namazlarını nasıl kılarlar? Dört rekâtlık farz namazları iki rekât olarak kılarlar.
 • Hasta olan kişi namazını nasıl kılar? Ayakta duracak kadar gücü olmayanlar oturarak, buna da gücü yetmeyenler yatakta îmâ ile kılar.
 • Namazın farzları kaç tanedir? Altısı içinden altısı da dışından olmak üzere on iki farzı vardır.
 • Namazın, dışındaki farzları nelerdir? 1. Hadesten taharet 2. Necasetten taharet 3. Setr-i avret 4. İstikbâl-i kıble 5. Vakit 6. Niyet
 • Hadesten taharet ne demektir? Abdest almak, gerekli ise gusül abdesti almak.
 • Necasetten taharet ne demektir? Bedende, elbisede veya namaz kılınacak yerde pislik varsa bunların temizlenmesidir.
 • Setr-i avret ne demektir? Avret yerlerini örtmektir.
 • Avret yerleri neresidir? Erkeklerde, göbek ile diz kapağı arası; kadınlarda yüz ve eller hariç bütün vücut avret yeridir.
 • İstikbâl-i kıble ne demektir? Namaz kılarken kıbleye (Kâbe’ye) doğru dönmektir.
 • Vakit ne demektir? Namaz kılmak için kılınacak namazın vaktinin girmesi demektir.
 • Niyet ne demektir? Kılınacak namaz için sesli veya sessiz olarak karar vermektir.
 • Namazın, içindeki farzları (rükünleri) nelerdir? 1. İftitah tekbiri 2. Kıyam 3. Kıraat 4. Rükû 5. Sücûd 6. Ka’de-i âhire
 • İftitah tekbiri ne demektir? Namaza başlarken tekbir almaktır.
 • Kıyam ne demektir? Namazda ayakta durmaktır.
 • Kıraat ne demektir? Namazda Kur’an-ı Kerim okumaktır.
 • Rükû ne demektir? Namazda elleri diz kapaklarına koyarak eğilmektir.
 • Sücûd ne demektir? Alın, burun, eller, diz ve ayakları aynı anda yere koymak.
 • Ka’de-i âhire ne demektir? Namazı bitirmeden önce “Ettehiyyâtü” duası’nı okuyacak kadar oturmak (son oturuş).
 • Namazın vacipleri nelerdir? 1. Farz namazların ilk iki, nafile namazların her rekâtında Fatiha suresi’ni okumak. 2. Fatiha suresi’ni zamm-ı sureden önce okumak. 3. Secdede alınla burnu birlikte yere koymak. 4. İki secdeyi art arda yapmak. 5. Tâdil-i erkâna riayet etmek. 6. Üç ve dört rekâtıık namazların ikinci rekâtında oturmak. 7. Vitir namazında Kunut Duaları’nı okumak. 8. Her oturuşta “Ettehiyyatü” duasını okumak
 • Namazı bozan durumlar nelerdir? 1. Namazda konuşmak. 2. Namazda bir şey yemek veya içmek. 3. Namazda birine selam vermek veya birinden selam almak. 4. Namazda göğsünü kıbleden başka tarafa çevirmek. 5. Namazda abdesti bozacak bir durumda bulunmak. 6. Dua ve surelerin manasını bozacak şekilde yanlış okumak. 7. Namazda kendi işiteceği kadar gülmek.
 • Sehiv secdesi ne demektir? Namazda yapılan bir yanlışı telafi etmek için yapılan secdeye denir.
 • Sehiv secdesi hangi durumlarda yapılır? 1. Namazın içinde farzlardan biri unutularak geciktirildiğinde, 2. Namazın vaciplerinden biri unutularak geciktirildiğinde veya unutularak terk edildiğinde yapılır.
 • Sehiv secdesi nasıl yapılır? Namazın son oturuşunda “Ettehiyyatü” duası okunduktan sonra selam verilir. Ardından iki defa secdeye gidilir. Tahiyyat ve dualar okunduktan sonra tekrar selam verilir.
 • Tilâvet secdesi ne demektir? Kur’an’da geçen secde ayetlerinden birini okuduktan sonra yapılan secdedir.
 • Teravih namazı nedir? Ramazan ayında yatsı ile vitir namazı arasında kılınan namazdır.
 • Teravih namazı kaç rekâttır? Teravih namazı 20 rekâttır.
 • Cuma namazı kaç rekâttır? Cuma namazı toplam 16 rekâttır.
 • Müslümanlar’ın topluca namaz kıldıkları yerin adı nedir? Cami.

ORUÇ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

 • Oruç ne demektir? Sahur vaktinden iftar vaktine kadar bir şey yemeden, içmeden, kötü söz söylemeden ve iyilikler yaparak günü geçirmektir.
 • Sahur vakti ne demektir? Oruç tutmak için yemek yediğimiz imsak vaktinden önceki vakittir.
 • İmsak ne demektir? Oruca başlama vakti.
 • İftar vakti ne demektir? Orucun açılacağı vakite denir.
 • Kaç çeşit oruç vardır? 1. Farz oruçlar 2. Vacip oruçlar 3. Nafile oruçlar
 • Farz oruçlar hangileridir? 1. Ramazan orucu 2. Ramazan orucunun kazası 3. Kefaret orucu
 • Vacip oruçlar hangileridir? 1. Adak orucu 2. Bozulan nafile orucun kazası
 • Nafile oruçlar hangileridir? Farz ve vacip oruçlar dışında Allah rızası için tutulan oruçlardır.
 • Kefaret orucu nedir? Ramazan orucunu bilerek bozan kişinin cezasıdır.
 • Oruç tutulması yasak olan günler hangileridir? 1. Ramazan Bayramı’nın birinci günü 2. Kurban Bayramı’nın dört gününün her günü
 • Oruç kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı, sağlıklı ve Müslüman olanlara farzdır.
 • Kimler oruç tutmayabilir? 1. Yolcular 2. Hamile olan veya çocuk emziren anneler 3. Oruç tutmaya gücü yetmeyecek kadar yaşlanmış kimseler 4. Oruç tutamayacak kadar hasta olanlar 5. Açlık veya susuzluktan dolayı öleceğinden, beden ve ruh sağlığının bozulacağından endişe edenler.
 • Orucu bozan şeyler nelerdir? 1. Bilerek yemek ve içmek 2. Cinsel ilişkide bulunmak 3. Ağız dolusu kusmak 4. İftar vakti gelmediği hâlde vakit geldi zannederek iftar etmek 5. İmsak vakti geçtiği hâlde daha vakit var zannederek yemeye devam etmek
 • Ramazan orucunu kasten bozmanın cezası nedir? İki ay aralıksız oruç tutmak. (Buna gücü yetmeyenler, 60 fakir insanı akşamlı sabahlı doyurmalıdır.)
 • Orucu bozmayan durumlar nelerdir? 1. Unutarak yemek içmek (Hatırladığı anda yemeyi ve içmeyi bırakmak) 2. Ağza gelen balgamı yutmak 3. Ağız dolusu olmayacak kadar kusmak 4. Kulağına su kaçmak 5. Kan aldırmak 6. Dişler arasında kalan nohut tanesinden küçük bir gıdayı yutmak
 • Fidye ne demektir? Oruç tutamayacak kadar yaşlı ve hasta olanların, daha sonra kaza etme ihtimâli de, yoksa oruç tutamadıkları gün sayısınca sabah ve akşam bir fakiri doyurmalarıdır. Bunun para karşılığına da fidye denir.
 • Oruç, insana neyi hatırlatır? Açların ve yoksulların hâlini hatırlatır.
 • Ramazan ayında bir ay oruç tuttuktan sonra yapılan bayramın adı nedir? Ramazan Bayramı.
 • Bayramlarda neler yapılmalıdır? Bayramlarda aile büyükler, yakınlarımızın mezarları ziyaret edilmeli, çevremizdeki kimsesizler ve huzur evlerinde yaşayanlar ziyaret edilmelidir.

ZEKÂT İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

 • Zekât ne demektir? Zengin olan Müslümanlar’ın mallarının kırkta birini yılda bir defa yoksullara vermesidir.
 • Zekâtı kimler verir? Ergenlik çağına gelmiş, zengin, akıllı, Müslüman ve hür olanlar verir.
 • Dinî ölçülere göre kimler zengin sayılır? Aslî ihtiyaçlarından ve borçlarından başka nisap miktarı paraya sahip olanlar zengin sayılır.
 • Zekât kimlere verilir? Fakirlere, yoksullara, borçlulara, yolculara, Allah yolundakilere, zekât memurlarına ve müellefe-i kulûbe verilir.
 • Müellefe-i kulûb kimlere denir? Kalpleri İslam’a ısındırılmak istenenlere denir.
 • Zekât nasıl bir ibadettir? Zekât, malî bir ibadettir.
 • Zekât verilmezse toplumda ne oluşur? Zenginler fakirlere zekât vermezse toplumda anarşi oluşur.
 • Sadaka nedir? İmkânı iyi olan Müslümanlar’ın Allah’ın rızasını kazanmak maksadı ile ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmalarıdır.
 • Hırsızların en kötüsü hangisidir? Fakirin hakkı olan zekâtını fakire vermeyen zenginler en kötü hırsızlardır.
 • Fitre (Fıtır sadakası) ne demektir? Ramazan ayına ulaşanların bunun şükrü olarak fakirlere verdikleri sadakaya denir.
 • Fitreyi kimler verir? Ramazan ayına ulaşmış bütün Müslümanlar verir.
 • Fitre ne zaman verilir? Ramazan ayında bayramdan önce verilir.
 • Fitre hangi ölçüye göre verilir? En az bir insanın bir günde yiyebileceği gıdaların değeri kadar verilir.

HAC İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

 • Hac ne demektir? Belli bir zamanda ihramlı olarak Arafat’ta vakfe yapıp Kâbe’yi tavaf ile Merve ve Safa arasında say etmektir.
 • Hac kimlere farzdır? 1. Müslüman olanlara, 2. Akıl sahibi olanlara, 3. Ergenlik çağına ulaşanlara, 4. Hür olanlara, 5. Hacca gidiş dönüş masraflarını karşılayacak kadar varlıklı olanlara farzdır.
 • Hac nasıl bir ibadettir? Hem beden hem de mal ile yapılabilen bir ibadettir.
 • Haccın farzları nelerdir? 1. İhrama girmek 2. Arafat’ta vakfe yapmak 3. Kâbe’yi tavaf etmek
 • Umre ne demektir? Hac vaktinin dışında Kâbe’yi tavaf ile Merve ve Safa arasında say etmeye umre denir.
 • Vakfe ne demektir? Hacı adaylarının Kurban Bayramı’ndan bir gün önce Arafat bölgesinde beklemelerine denir.
 • Arafat neresidir? Bütün hacıların bayramdan bir önceki gün toplandıkları yere denir. Arafat, Mekke’dedir.
 • Say ne demektir? Hac veya umre yapanların Merve ve Safa tepeleri arasında yaptıkları yürüyüştür.
 • İhram ne demektir? Hac ibadetine niyetlendikten sonra bazı hâllerin hac ibadeti boyunca yasak olmasıdır.
 • Tavaf ne demektir? Kâbe’nin etrafında dua okuyarak yedi defa dönmeye tavaf denir.

KURBAN İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

 • Kurban ne demektir? Belli hayvanların Allah rızası için kesilmesidir.
 • Kimler kurban keser? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı, Müslüman, hür ve zengin olanlar keser.
 • Kurban ne zaman kesilir? Kurban, Kurban Bayramı’nın ilk üç gününde kesilir.
 • Kurban Bayramı’nın dışında hangi durumlarda kurban kesilir? Çocuk doğduğunda, Allah’a şükür için, adak adandığında kurban kesilir.
 • Hangi hayvanlardan kurban kesilir? Deve, sığır, koyun ve keçiden kurban kesilir.
 • Kurban nasıl bir ibadettir? Kurban malî bir ibadettir.
 • Kurban kesmenin hükmü nedir? Kurban Bayramı’nda kurban kesmenin hükmü vaciptir.
 • Teşrik tekbiri ne demektir? Kurban Bayramı’nda farz namazlardan sonra okunan tekbirlerdir.
 • Teşrik tekbiri nasıl okunur? “Allahü Ekber Allahü Ekber, lâ ilâhe illâllahü vallahü Ekber, Allahü Ekber ve lillâhil hamd.” şeklinde okunur.
 • Teşrik tekbiri ne zaman başlar, ne zaman biter? Arife günü sabah namazında başlar, bayramın dördüncü günü ikindi namazında biter.
 • Teşrik tekbiri okumanın hükmü nedir? Vaciptir.
 • Adak kurbanı nedir? Herhangi bir durum için Allah adına kurban kesmeye söz verenlerin arzuları gerçekleştiğinde kesmesi gereken kurbandır.
 • Adak kurbanın hükmü nedir? Vaciptir.
 • Adak kurbanının etinden kimler yiyebilir? Adayanın kendisi ve aile fertleri dışında herkes yiyebilir.
 • Akika kurbanı nedir? Çocuğu doğan kimsenin Allah’a şükür olsun diye kestiği kurbandır.
 • Akika kurbanının etinden kimler yiyebilir? Herkes yiyebilir.

MÜBAREK GÜN ve GECELER İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

 • Mübarek geceler (kandil geceleri) hangileridir? 1. Mevlit Kandili 2. Regaib Kandili 3. Miraç Kandili 4. Berat Kandili 5. Kadir Gecesi
 • Günlerin en faziletlisi hangisidir? Allah’ın bütün günleri faziletli olmasına rağmen en faziletli gün, Muharrem ayının 10. günüdür.
 • Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) hangi gecede doğmuştur? Mevlit Kandili gecesinde doğmuştur.
 • Kur’an-ı Kerim hangi gecede inmeye başlamıştır? Kadir Gecesi’nde inmeye başlamıştır.
 • Tövbe eden Müslümanlar’ın günahlarının affedildiği gece hangisidir? Berat Gecesi’dir.
 • İsrâ ne demektir? Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) bir gece Mescid-i Harâm’dan alınıp Kudüs’teki Mescid’i Aksa’ya götürülmesidir.
 • Miraç ne demektir? Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) İsrâ olayından sonra göklere yükseltilmesidir.
 • Peygamber Efendimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem) Miraç’ta hangi hediyeler verilmiştir? 1. Beş vakit namaz 2. Bakara suresinin son iki ayeti (Âmenerrasûlü) 3. Ümmetinden şirk koşmayanlara şefaat etme hakkı
 • Dua nedir? İnsanların maddî ve manevî ihtiyaçlarını, herhangi bir aracı olmaksızın doğrudan Allah Teâlâ’ya arz edip yalvarması, yerine getirilmesini dilemesidir.
 • Tövbe nedir? İşlenmiş bir günaha pişman olup bir daha işlememeye dair Cenab-ı Hakk’a söz vermek ve O’ndan af dilemektir.
 • Tövbenin kabul olmasının şartları nelerdir? 1. Günahı terk etmek 2. Yaptığına pişman olmak 3. Tekrar yapmamaya karar vermek

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN HAYATI (SİYER-İ NEBÎ) İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

 • Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.
 • Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) nerede, kaç tarihinde doğdu? Mekke’de, 571 yılında, Rebiulevvel ayının 12. gecesi (pazartesi günü)doğdu.
 • Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) hangi kabiledendir? Kureyş Kabilesi’nin Hâşimoğulları kolundandır.
 • Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) en çok kullanılan ismi hangisidir? Hazreti Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi ve sellem)’dir.
 • Peygamberimiz’in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.
 • Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) adı anıldığında ne yapılır? Salat ve selam getirilir.
 • Salat ve selam ne demektir? Peygamber Efendimiz’e gönülden yapılan dua ve selâm demektir.
 • Salât ve selâmın en kısa şekli nasıldır? Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.
 • Peygamberimiz’in babasının ve annesinin adı nedir? Babasının ismi Abdullah, annesinin ise Âmine’dir.
 • Peygamberimiz’in dedesinin adı nedir? Abdülmuttalip’tir.
 • Peygamberimiz’e bakan ve O’nu seven amcasının adı nedir? Ebu Tâlip’tir.
 • Peygamberimiz’in soyu hangi peygambere kadar uzanır? Hazreti İsmail’e (aleyhisselam) ondan da Hazreti İbrahim’e (aleyhisselam) kadar uzanır.
 • Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) süt annesinin adı nedir? Halime’dir.
 • Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) süt kardeşlerinin adları nelerdir? Abdullah ve Şeyma’dır.
 • Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve selem) ebesinin adı nedir? Şifa Hatun’dur.
 • Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve selem) annesini ve babasını ne zaman kaybetti? Babasını doğumundan iki ay önce, annesini de altı yaşındayken kaybetti.
 • Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) annesinin vefatından sonra kimin yanında ve ne kadar kaldı? Dedesi Abdülmuttalip’in yanında yaklaşık iki yıl kadar kaldı.
 • Dedesinin ölümünden sonra Peygamberimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem) kim baktı? Amcası Ebû Talip baktı.
 • Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ilk evliliğini kaç yaşındayken kiminle evlendi? Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ilk evliliğini 25 yaşındayken, Hazreti Hatice ile evlendi.
 • Hazreti Hatice kimdir? 1. Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) ilk eşidir. 2 Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) ilk iman edendir. 3. Peygamber Efendimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem) maddî ve manevî anlamda en büyük desteği veren kişidir. 4. İbrahim hariç Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) bütün çocuklarının annesidir.
 • Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) kaç çocuğu vardır? Yedi çocuğu vardır.
 • Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) kaç kızı vardır? Dört kızı vardır: Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma.
 • Peygamberimiz ‘in (sallallahu aleyhi ve sellem) kaç oğlu vardır? Üç oğlu vardır: İbrahim, Kasım, Abdullah.
 • Peygamberimiz’in hanımları bizim neyimiz olur? Annelerimiz olur.
 • Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) peygamberlikten önce hangi isimle anılıyordu? “Muhammedü’lemîn” olarak anılıyordu (Güvenilir Muhammed).
 • Hazreti Ali (radıyallahu anh) Peygamberimizin nesi olur? Hazreti Ali, (radıyallahu anh) Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) hem amcası Ebu Tâlib’in oğludur hem de Peygamberimiz’in damadıdır.
 • Hazreti Ali (radıyallahu anh) kimin eşidir? Hazreti Fâtıma’nın eşidir.
 • Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) çok iyi tanınan kaç torunu vardır? İki torunu vardır.
 • Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) çok iyi tanınan torunlarının adları nelerdir? Hasan ve Hüseyin’dir.
 • Hasan ve Hüseyin kimlerin çocuklarıdır? Hazreti Ali ve Hazreti Fâtıma’nın çocuklarıdır.
 • Peygamberimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem) ilk vahiy nerede geldi? Mekke’de, Nur Dağı’nda, Hira Mağarası’nda geldi.
 • Peygamber Efendimiz’i (sallallahu aleyhi ve sellem) diğer peygamberlerden ayıran önemli özellikleri nelerdir? 1. Son peygamber olması, 2. Getirdiği kitabın ve hükümlerinin kıyamete kadar geçerli olması, 3. Belli bir bölgeye ve belli bir topluluğa değil, bütün insanlığa gönderilmesi, 4. Son dinin sahibi olması, 5. Yaratılmışların en faziletlisi ve Allah’ın sevgili kulu olması, 6. Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olması, 7. Bütün insanlar için en güzel örnek olması.
 • Efendimiz, kendisine peygamberlik geldiğinde kaç yaşındaydı? 40 yaşındaydı.
 • Gelen ilk vahyin konusu nedir? İlim öğrenmek ve okumaktır.
 • Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve selem) peygamberliğine ilk karşı çıkan kim olmuştur? Amcası Ebu Leheb
 • Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), İslam’ı kaç sene gizli olarak yaydı? 3 sene.
 • Peygamber Efendimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem) en fazla düşmanlık yapanlar kimlerdir? 1. Ebu Leheb 2. Ebu Cehil 3. Velid bin Muğîre 4. Ümeyye bin Halef 5. Utbe bin Rebia 6. As bin Vâil
 • Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) İslam’ı ilk defa nerede açıkça ilan etti? Mekke’deki Safa Tepesi’nde
 • Peygamberimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem) ilk defa kim iman etti? Eşi Hazreti Hatice iman etti.
 • İlk Müslümanlar kimlerdir? 1. Kadınlardan Hazreti Hatice. 2. Çocuklardan Hazreti Ali. 3. Yetişkinlerden Hazreti Ebu Bekir. 4. Kölelerden Hazreti Zeyd.
 • Kırkıncı Müslüman kimdir? Hazreti Ömer (radıyallahu anh)’dır
 • Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) en yakınları kimlerdir? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali’dir.
 • İslam’a açıktan davet ne zaman başlamıştır? Hazreti Ömer’in Müslüman olmasından sonra başlamıştır.
 • İslamiyetin İlk kadın şehidi kimdir? Hazreti Sümeyye’dir.
 • Zulüm ve işkence artınca müminler ne yaptılar? Habeşistan’a hicret ettiler.
 • Hicret ne demektir? Müşriklerin zulmünden dolayı Müslümanlar’ın Allah’ın emri ile başka yerlere göç etmelerine denir.
 • Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) ve Müslümanlar’ın Medine’ye hicret sebepleri nelerdir? 1. Müşriklerin zulüm ve işkencelerinin artması. 2. Mekke’de İslam’ı yaşama ve yayma imkânlarının kalmaması. 3. Medineli Müslümanlar’ın davetleri.
 • Muhacir ne demektir? İnançları yüzünden zulme uğrayıp Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlar’a denir.
 • Ensar ne demektir? Muhacirleri misafir eden Medineli Müslümanlar’a denir.
 • İlk hicret hangi ülkeye yapıldı? İlk hicret Habeşistan’a yapıldı.
 • Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) kaç tarihinde, kiminle hicret etti? 622 yılında, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz’le birlikte hicret etti.
 • Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ve Hazreti Ebû Bekir (radıyallahu anh) hicret ederken hangi mağaraya sığınmışlardır? Sevr Mağarası’na.
 • Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Medine’ye varınca kimin evinde kalmıştır? Ebû Eyyûb el-Ensarî’nin (radıyallahu anh) evinde misafir olarak kalmıştır.
 • Peygamber Efendimiz’in katıldığı üç büyük savaşı hangileridir? Bedir, Uhud ve Hendek’tir.
 • Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) yaptığı savaşların asıl sebepleri nelerdir? 1. Allah’ın adını yüceltmek. 2. Düşman saldırılarını önlemek. 3. Müslümanlar’ın can ve mallarını korumak.
 • Uhud Savaşı’nda Peygamber Efendimiz’in(sallallahu aleyhi ve sellem) kılıcıyla savaşan sahabe kimdir? Ebu Dücâne’dir.
 • Hendek Savaşı’nda hendek kazılması fikrini kim vermişti? Selman-ı Fârisî.
 • Mekke kaç yılında fethedildi? 630 yılında
 • Mekke’nin fethinde Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) müşriklere nasıl davrandı? “Gidiniz, hepiniz serbestsiniz!” diyerek onları affetti.
 • Peygamberimiz ‘in(sallallahu aleyhi ve sellem) müezzini kimdir? Bilal-i Habeşî’dir
 • Yalnızca Hazreti Peygamber’e (sallallahu aleyhi ve sellem) ait olan özellikler nelerdir? 1. Allah’ın en sevgili kulu, yaratılmışların en büyüğü ve en faziletlisidir. 2. Son peygamberdir. 3. Âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. 4. Bütün mahlûkatın peygamberidir. 5. Peygamberliği ve tebliğ ettiği İslam dini kıyamete kadar devam edecektir.
 • Peygamberimiz’in(sallallahu aleyhi ve sellem) en önemli mucizesi nedir? Kur’an-ı Kerim’dir.
 • Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) peygamberlikten sonra ne kadar yaşamıştır? 13 yıl Mekke’de, 10 yıl Medine’de olmak üzere 23 yıl yaşamıştır.
 • Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) hangi yılda, kaç yaşında, nerede vefat etti? 632 yılında, 63 yaşında, Medine’de vefat etti.
 • Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) mezarı nerededir ve adı nedir? Medine’dedir. Mezarının adı da “Ravza-yı Mutahhara”dır.
 • Peygamberimiz’i (sallallahu aleyhi ve sellem) vefatından sonra kim yıkadı? Hazreti Ali yıkadı.
 • Ehl-i Beyt ne demektir? Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) ailesinden ve soyundan olan kişilere denir.
 • Sünnet neye denir? Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) yaptığı ve yapılmasına müsaade ettiği işlere denir.
 • Hadis neye denir? Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) söylediği sözlere denir.
 • En büyük iki hadis kitabı hangileridir? Sahihi Buhari ve Sahihi Müslim.
 • En fazla hadis rivayet eden sahabe kimdir? Ebu Hureyre’dir.
 • Ebu Hureyre’nin asıl adı nedir? Abdurrahman bin Sahr.
 • Sahabe kimlere denir? Sahabe, Peygamberimiz’i görmüş Müslümanlar’a denir.
 • Aşere-i Mübeşşere ne demektir? Cennet’le müjdelenen sahabeler demektir.
 • Cennet’le müjdelenenler kimlerdir? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Talha bin Ubeydullah, Sa’d bin Ebi Vakkas, Ebu Ubeyd Bin Cerrah, Abdurrahman Bin Avf, Said bin Zeyd, Zübeyir bin Avvam.
 • Şu anda Peygamber Efendimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem) ait eşyaların çoğu nerede bulunmaktadır? Topkapı Sarayı’nda bulunmaktadır.
 • Peygamberimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem) yakın olabilmek için ne yapmak gerekir? O’na çok çok salât ve selâm getirmek gerekir.
 • Hulefâ-i râşidîn (büyük halifeler) kimlerdir? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali.
 • Hulefâ-i râşidîn kaçar yıl halifelik yapmışlardır? 1. Hazreti Ebû Bekir (radıyallahu anh): 2 yıl. 2. Hazreti Ömer (radıyallahu anh): 10 yıl. 3. Hazreti Osman (radıyallahu anh): 12 yıl. 4. Hazreti Ali (radıyallahu anh): 5 yıl.
 • Hazreti Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) kaç defa hac yapmıştır? Bir defa.
 • Asr-ı saadet ne demektir? Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve selem) yaşadığı zamanın adıdır.

AHLÂK İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

 • Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1. Güzel ahlâk 2. Kötü ahlâk
 • Güzel ahlâk neye denir? Allah’ın ve Resulü’nün emir ve tavsiye ettiği, diğer insanların da yapılmasından hoşlandığı güzel söz ve davranışlara güzel ahlâk denir. Büyüklere saygı göstermek, güler yüzlü olmak, doğru konuşmak, canlılara merhamet etmek gibi.
 • Güzel ahlâk, bireye neler kazandırır? 1. Kişiyi Allah’a yaklaştırır. 2. Kendi iç huzurunu sağlayıp toplumdaki saygınlığını artırır. 3. Aile yapısını güçlendirir. 4. Bu dünyada kazandırdıklarının yanı sıra ahiret kazancı da sağlar.
 • Güzel ahlâk, topluma neler kazandırır? 1. Toplumda huzuru ve barışı sağlar. 2. Toplumu saygın kılar.
 • Kötü ahlâk neye denir? Allah’ın yasak ettiği, Peygamber Efendimiz’in razı olmadığı, insanların zarar gördüğü kötü işlere, çirkin söz ve davranışlara kötü ahlâk denir. Yalan söylemek ve hırsızlık yapmak gibi.
 • En güzel ahlâk sahibi kimdir? En güzel ahlâk örneğimiz Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’ dir.
 • Peygamber Efendimiz’in güzel ahlâkından beş tanesini sayınız. 1. Yalan söylemezdi. 2. Çok cömertti. 3. Merhametliydi. 4. Alçakgönüllüydü. 5. Bütün insanları, bilhassa çocukları çok severdi.
 • Ahlâkî vazifelerimiz kaça ayrılır? 1. Allah’a ibadet etmek. 2. Allah’ın yarattıklarına şefkat ve merhamet göstermek.
 • Allah’a karşı vazifelerimiz nelerdir? 1. Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak. 2. İbadet vazifelerimizi yerine getirmek. 3. Emirlerine uygun hareket edip yasak ettiği şeylerden sakınmak. 4. Allah sevgisini her şeyden üstün tutmak. 5. O’nun adını saygı ile anmak. 6. Verdiği nimetlere şükretmek.
 • Peygamberimiz’e karşı vazifelerimiz nelerdir? 1. O’nun son peygamber olduğuna inanmak. 2. O’nu çok sevmek; ismi anıldığında salavat-ı şerife okumak. 3. Sünnetlerini uygulamak. 4. Güzel ahlâkını kendimize örnek almak.
 • Salavat-ı şerife nasıl okunur? Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.
 • Kur’an’ı Kerime karşı vazifelerimiz nelerdir? 1. Kur’an-ı Kerim’in son kitap olduğuna inanmak. 2. Usûlüne uygun olarak okumak. 3. Manasını anlamaya çalışmak. 4. Okurken ve dinlerken son derece saygılı olmak. 5. İçindeki emirleri yapmak, yasaklardan sakınmak.
 • Annemize ve babamıza karşı vazifelerimiz nelerdir? 1. Onlara karşı güler yüzlü ve tatlı sözlü olmak. 2. Allah’a isyana davet etmedikleri sürece emirlerini dinlemek. 3. Yaşlandıklarında bakımlarını üstlenmek. 4. Öldüklerinde onları rahmetle anmak.
 • Bedenimize karşı vazifelerimiz nelerdir? 1. Dengeli ve helâlinden beslenmek. 2. Sağlığımızı korumak. 3. Temiz olmak.
 • Ruhumuza karşı vazifelerimiz nelerdir? 1. Ruhumuzu yanlış inançlardan temizlemek. 2. Faydalı bilgilerle donatmak. 3. Kötü düşünce ve huylardan arındırmak. 4. Güzel huylarla süslemek.
 • Anne ve babaların çocuklara karşı vazifeleri nelerdir? 1. Onlara güzel bir isim vermek. 2. Onları ruh ve beden yönünden sağlıklı yetiştirmek ve onlara haram yedirmemek. 3. İyi bir eğitim verip örnek bir insan olarak yetiştirmek. 4. Onlara sevgi ile yaklaşmak ve adaletli davranmak.
 • Eşlerin birbirlerine karşı vazifeleri nelerdir? 1. Her konuda birbirlerine yardımcı olmalıdırlar. 2. Kazançlarını israf etmemelidirler. 3. Çocukların eğitim ve öğretimiyle birlikte ilgilenmelidirler. 4. Saygıda ve sevgide kusur etmeyip birbirlerine karşı nazik ve yumuşak olmalıdırlar.
 • Hısım ve akrabalara karşı vazifelerimiz nelerdir? 1. Zaman zaman ziyaretlerine gidip hâl ve hatırlarını sormak. 2. Yardıma muhtaç olanlara yardım etmek. 3. Sıkıntılı anlarında yanlarında olmak.
 • Komşularımıza karşı vazifelerimiz nelerdir? 1. Selamlaşmak. 2. İyi geçinmek. 3. Haklarını gözetmek. 4. İyi ve kötü günlerinde yanlarında olmak.
 • Bir Müslüman diğer bir Müslüman’ın öldüğünü duyduğu zaman ne söyler? “İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn= Allah’tan geldik, yine O’na döneceğiz!” ve “Allah rahmet etsin!” der.
 • Bir Müslüman diğer bir Müslüman’ın hapşırdığını duyduğu zaman ne demelidir? Hapşıran: Elhamdülillah (Allah’a hamd olsun) Duyan: Yerhamükellah (Allah sana rahmetiyle muamele etsin) Hapşıran: Yehdînâ ve yehdîkümüllah (Allah bizi ve sizi doğruya iletsin).
 • Müslüman olmayanlara karşı vazifelerimiz nelerdir? 1. Onlarla insanî ilişkiler içerisinde yaşamak. 2. Mal ve canlarına zarar vermemek. 3. Onlara dinimizi ve kültürümüzü güzel bir şekilde tanıtmak. 4. Hak ve özgürlüklerine saygılı olmak.
 • Vatanımıza karşı vazifelerimiz nelerdir? 1. Vatanımızı sevip iç ve dış düşmanlara karşı korumalıyız. 2. Vatanımızın gelişmesi için çok çalışmalıyız. 3. Yıkıcı ve bölücü davranışlara karşı uyanık olmalıyız. 4. Kamu mallarını korumalıyız.
 • Şehit kime denir? Allah yolunda; din, vatan ve millet uğrunda savaşırken ölenlere denir.
 • Gazi kime denir? Allah yolunda; din, vatan ve millet uğrunda savaşıp sağ kalanlara denir.
 • Topluma karşı vazifelerimiz nelerdir? 1. Başkalarının kutsal değerlerine saygılı olmak. 2. Büyüklere saygı, küçüklere sevgi göstermek. 3. Kendisi için istediğini başkası için de istemek. 4. Kamu mallarını korumak, toplu taşıma araçlarına zarar vermemek; cami, okul, park, bahçe ve benzeri ortak kullanım alanlarını kirletmemek vb.
 • Hayvanlara, bitkilere ve doğal çevreye karşı vazifelerimiz neferdir? 1. Hayvanlara eziyet etmemek, onları korumak. 2. Doğal güzellikleri korumak; onlara zarar veren, kötü görünüm sergileyen şeyleri ortadan kaldırmak. 3. Çöpleri sokaklara, yerlere rastgele atmamak ve tükürmemek. 4. Bu kurallara uymayanları uyarmak ve eğitmek.
 • İslam ahlâkına uyan Müslümanlar’da hangi özellikler bulunur? 1. İman esaslarına inandığı gibi yaşar. 2. Anne ve babasına saygı gösterir. 3. Müslümanlar’ı kardeş bilir. 4. Eliyle ve diliyle kimseyi incitmez. 5. İyi insanlarla arkadaşlık yapar. 6. Sigara, alkol ve uyuşturucu gibi zararlı maddeleri kullanmaz.

GENEL KÜLTÜR İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

 • Sırat-ı müstakim ne demektir? Allah’ın gösterdiği en doğru yoldur (İslamiyet yolu).
 • Müslüman bir kimse bir işe başlarken ne demeli? “Bismillah” veya “Bismillahirrahmanirrahîm” demeli.
 • “Bismillahirrahmanirrahîm” ne demektir? “Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adı” ile demektir.
 • Yeryüzünde ilk cinayeti kim, neden işlemiştir? Hazreti Âdem’in (aleyhisselam) oğullarından Kâbil, kıskançlık yüzünden kardeşi Hâbil’i öldürmüştür.
 • Müslümanlarca kutsal sayılan üç mescit hangileridir? Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa.
 • Mescid-i Haram (Kâbe) nerededir? Mekke-i Mükerreme’dedir.
 • Mescid-i Nebevi nerededir? Medine-i Münevvere’dedir.
 • Mescid-i Aksa nerededir? Kudüs’tedir.
 • “Selamün Aleyküm” ne demektir? “Allah’ın selamı üzerine olsun” demektir (Bir duadır).
 • Selamlaşmak, Müslümanlar arasında neyi artırır? Sevgiyi artırır.
 • Emr-i bil ma’ruf nehy-i anil münker ne demektir? İyiliği emredip kötülükten men etmek demektir.
 • Müslümanlar, gelecekte yapmayı düşündükleri bir işi söylerken ne demeli? İnşallah demeli (Allah izin verirse).
 • Yemek yedikten veya su içtikten sonra ne demeli? “Elhamdülillah” (Allah’a hamd olsun) demelidir.
 • Namaz kıldıran kişiye ne denir? İmam denir.
 • İmamın camide namaz kıldırdığı yere ne denir? Mihrap denir.
 • İmamın camide hutbe okuduğu yere ne denir? Minber denir.
 • Cuma ve bayramlarda vaizin camide vaaz ettiği yere ne denir? Kürsü denir.
 • Camilerde ezan okuyan ve kamet getiren kişiye ne denir? Müezzin denir.
 • Namaz kılarken nereye döneriz? Namaz kılarken kıbleye döneriz.
 • Kıblemiz neresidir? Kıblemiz Kâbe’dir.
 • Müslümanlar’ın inşa ettikleri ve ilk cuma namazını kıldıkları mescit hangisidir? Küba Mescidi’dir.
 • Müslümanların kaç dinî bayramı vardır? İki dinî bayramımız vardır. Bunlar: 1. Ramazan Bayramı 2. Kurban Bayramı
 • Bayram namazı kimlere vaciptir? Cuma namazı farz olan herkese bayram namazı kılmak vaciptir.
 • Bayram namazı kaç rekâttır? Bayram namazı 2 rekâttır.
 • Camilere girerken nelere dikkat etmeliyiz? 1. Soğan, sarımsak gibi kötü kokulu yiyecekler yememeliyiz. 2. Elbise ve çoraplarımızın temizliğine önem vermeliyiz. 3. Yüksek sesle konuşarak başkalarını rahatsız etmemeliyiz. 4. Cep telefonlarını kapatmalı veya sessiz duruma getirmeliyiz.

İSLAM’DA 32 FARZ NEDİR?

 • 6 sı imanın şartı, 5 i islamın şartı, 4 ü abdestin şartı,3ü guslün farzı, 2 si teyemmümün farzı,12 si namazın farzıdır. Bunların hepsine 32 farz denir.
 •  İMANIN ŞARTI ALTIDIR: 1. Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak. 2. Allah’ın meleklerine inanmak. 3. Allah’ın kitaplarına inanmak. 4. Allah’ın peygamberlerine inanmak. 5. Ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye inanmak. 6. Kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmak.
 • İSLÂM’IN ŞARTI BEŞTİR: 1. Kelime-i şehadet getirmek. 2. Günde beş vakit namaz kılmak. 3. Ramazan orucu tutmak. 4. Zenginlerin her yıl malının kırkta birini zekât olarak vermesi. 5. Gücü yetenlerin ömürde bir kere hacca gitmesi.
 • ABDESTİN FARZI DÖRTTÜR: 1. Ellerimizi, yüzümüzü yıkamak. 2. Kollarımızı, dirseklerimizle beraber yıkamak. 3. Başımızın dörtte birini mesh etmek. 4. Ayaklarımızı topukları ile beraber yıkamak.
 • GUSLÜN (BOY ABDESTİNİN) FARZI ÜÇTÜR: 1. Mazmaza: Ağzımızı üç kere yıkamak. 2. İstinşak: Burnumuzu üç kere yıkamak. 3. Bütün bedenimizi tepeden tırnağa kadar yıkamak.
 • TEYEMMÜMÜN FARZI İKİDİR: 1. Ne için teyemmüm edeceksek ona niyet etmek. 2. Ellerimizi iki defa temiz toprağa vurup, önce yüzümüzü sonra da kollarımızı mesh etmek.
 • NAMAZIN FARZI 12’DİR. 6’SI İÇİNDE 6’SI DIŞINDADIR.
 • A. Dışındaki Farzları: 1 Hadesten Taharet: Gusül, abdest veya teyemmüm almak. 2. Necasetten Taharet: Bedenimizi, elbisemizi ve namaz kılacağımız yeri temizlemek. 3. Setr-i Avret: Örtülmesi gereken yerleri örtmek. 4. Vakit: Kılacağımız namazın vaktinin girmesi. 5. Kıble: Namaz kılarken kıbleye (Kâbe’ye) dönmek. 6. Niyet: Kılacağımız namaza niyet etmek.
 • B.İçindeki Farzları: 1. İftitah Tekbiri: Namaza başlama tekbiri almak. 2. Kıyam: Namazda ayakta durmak. 3. Kıraat: Namazda Kur’an okumak. 4. Rükû: Namazda rükû yapmak. 5. Sücûd: Namazda secdeye gitmek. 6. Kade-i ahir: Namazın sonunda (Selam vermeden önce) “Ettehıyyâtü” okuyacak kadar oturmak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*